Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 22.4.1999/523 2. luku 10§

1. Rekisterinpitäjä:

Fincon Metal Oy 
Y-tunnus:
1942799-5


Aputoiminimi:
Savon Henkilöstöpalvelu

Osoitetiedot:
Kirkkopuistonkatu 17 L 3
74100 IISALMI
puh: 0400 674 668

www osoite ja email:
www.savonhenkilostopalvelu.fi
mika.nieminen@savonhenkilostopalvelu.fi

2. Rekisterin pitäjän edustaja ja tietosuoja-asioista vastaava henkilö:

Mika Nieminen
Savon Henkilöstöpalvelu
puh: 040 564 9099
Kirkkopuistonkatu 17 L 3
74100 IISALMI
mika.nieminen@savonhenkilostopalvelu.fi 

3. Rekisterin nimi:

Savon Henkilöstöpalvelun työnhakijarekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tarkoitus:

Savon Henkilöstöpalvelu kerää työnhakijoista tietoa. Tietojen avulla on tarkoitus löytää sopivia työnhakijoita, joita Savon Henkilöstöpalvelu voi työllistää tai rekrytoida itselleen tai asiakasyrityksilleen. Rekisterissä olevia tietoja käsitellään täytettäessä avoimia työpaikkoja. Henkilöilta pyydetään suostumus tietojensa tallentamiseen, säilyttämiseen ja käyttämiseen. Henkilötietojen antaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. 

5. Rekisterin tietosisältö ja tietotyypit:

Rekisteröidyn nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite, ammatti, koulutus, muut opinnot tai kurssit, alakohtainen työkokemus, nykyisen työsuhteen tiedot, edellisten työsuhteiden tiedot, osaaminen ja erikoistaidot tai tehtävät edellisissä työpaikoissa, ammattikortit, ajokorttiluokka, onko auto käytössä, kielitaito, ATK-taidot, kiinnostavat työt, soveltuvat työvuorot, ei kiinnostavat työt, työsuhteen laatu, työmatkan pituus korkeintaan, palkkatoivomus, päivämäärä jolloin voi aloittaa työt, paikkakunnat joissa voi tehdä työtä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet: *

Rekisteröidyn henkilön toimittama työhakemus joka on Savon Henkilöstöpalvelun laatima, ja jossa käytetään kohdan 5 tietosisältöä. 

Savon Henkilöstöpalvelu voi täydentää hakijan jättämää työhakemusta työpaikkahaastattelun perusteella. Tähän kysytään kuitenkin aina lupa. 

Rekisteröidyn toimittama vapaamuotoinen työhakemus, sekä vapaaehtoisesti antamat liitteet. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Työnhakijarekisterissä olevia henkilötietoja luovutetaan ainoastaan työnhakijan eli rekisteröidyn suostumuksella niille asiakasyritykselle joihin rekisteröidyllä on mahdollisuus työllistyä. 

Tietoja voidaan luovuttaa paperitulosteena, teknisenä tallenteena tai teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Työnhakijarekisterissä olevia henkilötietoja ei millään muotoa luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten kolmansille osapuolille. 

Työnhakijarekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

A. Manuaalinen aineisto säilytetään erikseen sille tarkoitetussa arkistossa valvotuissa tiloissa. Manuaaliseen aineistoon on ainoastaan pääsy niillä Savon Henkilöstöpalvelun toimihenkilöillä jotka hoitavat työnhakija ja työantajapalveluita. 

B. Tietokoneelle tallennettuja tietoja voi käsitellä edellä mainituin perustein tietyt toimihenkilöt ainoastaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen sekä salasanan avulla. Kyseisillä toimihenkilöillä on salassapitovelvollisuus. 

Tietokoneelle tallennetut tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan palomuurin takana ja tietokanta on suojattu salasanalla sekä salaisella käyttäjätunnuksella. Palvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa. 

Tietojen lähetyksessä käytetään salattua https protokollaa ja se on varmistettu SSL-sertifikaatilla. 

Henkilötietoja säilytettään enintään 6 kuukautta jonka jälkeen ne tuhotaan, ellei rekisteröity halua että niitä säilytetään pidempään. 

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot ja muuttaa tai poistaa ne. 

Rekisteröity henkilö voi poistaa tai kieltää milloin tahansa henkilötietojensa käsittelyn kirjallisella pyynnöllä tai käymällä Savon Henkilöstöpalvelun toimistolla (osoite yllä) ja todistamalla henkilöllisyytensä. Henkilötietojen käyttämisessä ja säilyttämisessä noudatetaan Henkilötietolakia 22.4.1999/523. 

Henkilötietoja säilytetään enintään 6 kuukautta jonka jälkeen ne tuhotaan, ellei rekisteröity halua että niitä säilytetään pidempään. 

Työnhakijarekisterissä olevia henkilötietoja ei millään muotoa luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten kolmansille osapuolille. 

Tarkastusasioissa sekä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua koskevissa asioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä Savon Henkilöstöpalveluun (osoitetiedot yllä) tai toimitusjohtaja Mika Niemiseen. Hänet tavoittaa numerosta 040 564 9099. 

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.